10 Kasım 2009 Salı

ürün dosyası

Öğretmenin
Adı, Soyadı Ufuk VAROĞLU, K.Vedat BOZKURT, Yasin ELÇİ
Okulunun Adı ÇANKAYA İMKB OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Okulunun Bulunduğu Mahalle ÖVEÇLER
Okulun Bulunduğu İl ANKARA
Ünite Bilgisi
Ünite Başlığı
YÖNETİM VE YAŞAM BİÇİMİ OLARAK DEMOKRASİ
Ünite Özeti
Öncelikle demokrasi kavramının anlamının ve demokrasinin çeşitlerinin kavranması sağlanacak. Sonra demokrasi düşüncesinin gelişimine neden olan olaylar anlatılacak. Daha sonra demokrasinin ilke ve kurumları tanıtılacak. Bundan sonra Osmanlı Devleti döneminden başlayarak Türkiye’de yaşanan demokratikleşme hareketleri, Türk devleti vatandaşlarının sahip olduğu haklar, bütün bunlara rağmen demokratikleşmenin neden tam olarak sağlanamadığı yani devletten ve bireylerden kaynaklanan sorunlar ile bunları çözüm yolları öğretilecek. Demokrasi bilincinin kazanıldığı ortamların belirlenmesiyle ünite için hedeflenen kazanımlara ulaşılmış olacak.

Dersin Adı
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
Sınıf Düzeyi
11. SINIF
İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre
Kırk dakikalık 6 ders Toplam: 6 hafta
Ünitenin Temelleri
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)
KONULAR

YÖNETİM VE YAŞAM BİÇİMİ OLARAK DEMOKRASİ

A. Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve Demokrasi Kavramı
B. Demokrasinin İlke ve Kurumları
1. Seçimler ve Temsil
2. Siyasal Partiler
3. Çoğulculuk ve Katılım
4. Hukukun Üstünlüğü
C. Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve İnsan Hakları
D. Demokratik Yönetimlerde İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesinde
Karşılaşılan Sorunlar
E. Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi
Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)
Ünitenin Amacı :
Öğrencilerin, demokrasi düşüncesini, tarihsel gelişim süreci içerisinde, ilke ve kurumlarıyla kavramalarını ve insan haklarını koruyabilen ve onlardan tam yararlanmalarını sağlayan demokrasinin koşulları üzerinde düşünmelerini amaçlamaktadır.

Öğrenci Kazanımları :

Bu amaca ulaşabilmek için, öğrenciler:

1. Düşünce ve kavram olarak demokrasinin, Eski Çağ’daki, Yeni Çağ’daki
ve 20. Yüzyıldaki gelişimini inceler.

2. İlke ve kurumlarıyla demokrasiye günlük yaşamdan örnekler vererek
tartışır.

3. İnsan hakları ile demokrasi arasında yaşamsal bir ilişki olduğunu görür.

4. Türkiye’de 19. ve 20. yüzyıldaki demokratikleşme hareketlerini ana
özellikleri bakımından karşılaştırır.

5. Türkiye’de demokratikleşme hareketlerinin insan haklarının
korunmasına ve gelişmesine etkisini gerekçeleri ile tartışır.

6. İlke ve kurumlarından biri eksik olan demokrasinin neden insan
haklarını gerçekleştiremeyeceğini gerekçeleri ile gösterir.

7. Demokrasinin bir yaşam biçimine dönüştürülüp dönüştürülmediği
konusunda yakın çevresinden somut örnekler verir.

8. 21. Yüzyıl ve üst düzey düşünme becerilerini kazanırlar. Bunlar:
A- Öğrenme ve Yenilenme becerileri
1- İletişim ve işbirliği
a. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde
birleştirip kullanmak: Geniş zamanı kullanarak düşüncelerini ve günlük
hayatını anlatırken anlaşılır, akıcı ve sade bir dil kullanır.
b. İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak: Öğrenciler bireysel
ve grup çalışmaları yaparak bilgilerini paylaşırlar ve ürün hazırlarlar.
c. Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve
istekli olmak: Öğrenciler hedef kazanıma ulaşmak için gerekli araştırmaları
yaparlar, arkadaşlarıyla bilgilerini paylaşarak kendi öz değerlendirmelerini
yaparlar. Eksik konularını tamamlarlar.
B- Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri
1- Bilgi Okur-Yazarlığı
a. Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel
anlayışa sahip olmak: Öğrenci sorularını hazırlarken sorularını etik kurallara
uygun olarak sorar, çalışmalarını yaparken alıntılara ihtiyaç duyarsa telif
hakkı kurallarına uyar,
b. Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak, olarak, bilgiye erişmek,
yönetmek, bütünleşmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital
teknolojileri, iletişim araçlarını ve / veya ağları uygun kullanmak.: Fotoğraf
makinası kullanarak günlük hayatından resimler çeker ve sınıf panosu için
proje hazırlar. Alt bilgi yapısı daha iyi olan öğrenciler kamera ile ilgili kısa
filmler çeker. Çalışmalarını arkadaşları ile paylaşmak için mail ve msn
kullanırlar.
C- Yaşam ve Meslek Becerileri
1-Esneklik ve Uyum
a.Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak:Her öğrenci üstlendiği görevi yerine getirir.
b.Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak: Çalışmalarını hedef öğrenme için düzenler.
2-Girişimcilik ve Öz-Yönelim
a.Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek: Yabancı dilin önemini kavrar ve kalıcı öğrenme için bilgilerini pekiştirir.
3-Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
a.Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak:Çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaşır, onların fikirlerini alır ve gerekli gördüğü yerlerde değişiklikler yapar.
4-Üretkenlik ve Sorumluluk
a.İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak: Çalışma planını yaparken zamanlamaya dikkat eder ve çalışmalarını yaparken zamana uyar.
b.Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (örneğin, işe zamanında gelmek ve güvenilir olmak): Çalışma saatlerine uyar, arkadaşlarına karşı özenli davranır.
Liderlik ve Sorumluluk
a. Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere
bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak
b. Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek
c. Dürüst ve etik davranışlar sergilemek
d. Zihninde toplum yararını düşünerek sorumlu davranmak

Öğretim Programı Tasarım Soruları
Temel Soru Yerküremiz ne zaman huzur bulacak?
Ünite Soruları 1. Toplumsal çatışmalar neden bitmek
bilmiyor?
2. Toplumsal barışı sağlamak için neler
yapmalı?
İçerik Soruları 1. İnsanlar yönetilmek zorunda mıdır?
2. İnsanlar kendilerini yönetirlerken
toplumlarındaki tüm grupların
mutluluğunu sağlayabilirler mi?
3. Sağlıklı bir kolektif karar verme
mekanizması hangi kurumlardan
oluşmalıdır?
4. İnsan ırkının gelişiminde güçsüzlerin
güçlenmeye başlaması nasıl
gerçekleşmiştir ?
5. Her zaman çoğunluğun dediği mi
olmalı ?
6. İnsan haklarının başladığı ve bittiği
yerler nereleridir?
7. Hukuk neye göre ve niçin üstündür?
8. Siz birey olarak demokratik olmayan
uygulamaların farkında mısınız?
9. Kanunlar yeterliyse bile uygulamalar
Neden Demokrasiye uymayan
uygulamalarla karşılaşırız.
10.Ülkemiz ne zamandan beri
Demokrasi ile yönetiliyor?

Değerlendirme Planı
Değerlendirme Zaman Çizelgesi
Proje Başlamadan Önce Öğrenciler Projelerini Geliştirmek için Çalışırken Proje tamamlandıktan Sonra
Anket düzenleme (Seviye tespit etmek için mini test uygulama Web günlüğünün takibi, internet üzerinden çalışmaların yönlendirilmesi ve takibi,(Günlük hayatta kitaplardan gazetelerden filmlerden internetten vb. kaynaklardan öğrendikleri Çoğulculuk, Demokrasi, Demokratikleşme, Hukukun Üstünlüğü, Hükümet, Katılımcı Demokrasi, Koalisyon, Meclis, Muhalefet, parlamento, referandum, Rejim, seçim, Siyasal parti, Siyaset, Demokrasinin kurumları, İngiltere, ABD ve Fransa'da demokrasinin gelişimi, Türkiye demokrasisi kavram ve konuları araştıracaklar.)
Ara değerlendirme Proje denetim listesi
Proje öz-yönelim değerlendirme formu

Test sonuçlarının nota dönüştürülmesi
Sınıf içinde genel sorular sorma ve akran geri bildirimi alma Sunu denetim listesi
Öz değerlendirme formu
Film, sunu, gösterilerin sunulması, çalışmalarına yönelik soruların sorulması ve değerlendirme araçları ile ilerlemenin tespiti
Değerlendirme Özeti
Proje çalışması başlamadan önce:
*Öğrencilere, bu ana kadar neyi ne kadar bildiklerini öğrenmek için seviye tespit niteliğinde mini bir test uygulanacak. Sınav sonuçları not olarak değerlendirilecek. Sınav soruları öğrencilerce defterlerine yazılacak veya blog sayfamızda sürekli bulunacak. Öğrenciler bu testteki sorulara verdikleri cevapları defterlerine kaydedecekler. (Proje sonunda aynı sınav kendilerine tekrar uygulanacak ve her iki sonucun kendileri tarafından karşılaştırılmasın istenecek. Böylece öğrencilerin kendi değerlendirmeleri sağlanmış olacak.)
*Ünite başında üniteyi tanıtıcı bir sunum yapılacak
* Merakı uyandıracak sorular sormak
* Çalışma grupları oluşturmak
* Öğrencilerin çalışmalarını takip etmek için web günlüğü oluşturulacak

Proje esnasında:
Ara değerlendirme yapılacak. Öğrenmelerinin hangi boyutta ilerlediği tespit edilecek. Yanlış anlaşılma ya da öğrenme zamanında düzeltilerek öğrencilerin hedef öğrenmeye doğru ilerlemeline katkıda bulunulacak.
21. Yüzyıl Becerilerini ve içerik bilgisini öğrencilerin kullanma durumlarını kayıt altına almak için kullanılacak gözlem denetim listeleri oluşturulacak
Her öğrenci ya da grubun tamamladıkları görevleri izlemek için işlem tabloları ya da forumlar yapılacak.
Ünite sonunda ürün değerlendirmesi yapmak için sorular sormak amaçlı çevrimiçi anketler, forumlar ya da Web tabanlı kaynaklar kullanılacak.

Proje çalışması tamamlandıktan sonra:
Öğrencilerin proje sunumu için hazırladıkları resim, film çekimleri sınıf ortamında sunulacak ve bunlarla ilgili kendilerine sorular sorulacak.
Değerlendirme için öğrencilerden sunum ya da yazı ile ideal demokrasiyi anlatmaları istenecek.
Hazırlanmış olan projeler wiki yada web günlüğünde yayınlanacak
Öz değerlendirme ile en başarılı öğrencinin çalışmaları sınıf ortamında paylaşılacak ve kendi öğrenmelerini nasıl gerçekleştirdiği arkadaşlarıyla paylaşması sağlanacak.
Ünite Ayrıtnıları
Önkoşul Becerileri
Demokrasi hakkında temel kavramlara sahip olma. Temel bilgisayar kullanım becerisi, Mikrosoft Office Word ve Powerpoint kullanımı, e-posta alıp gönderme ve web araçlarını kullanma. Fotoğraf yada görüntü çekebilme.
Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri
-Öğrencilere örnek sunum gösterilecek.
-Kendi gelişimlerini izleyebilmeleri için web günlüğü tutturulacak.
-Konu hakkında sınırlama yapılacak: Konu anlatımlarında ayrıntıya girilmeyecek. Verilmek istenenler en çarpıcı anlatımlarla kazandırılacak. Birbirleriyle yakın ilişkili konular kesintisiz bir şekilde anlatılacak. Gerekirse içerik soruları daha çarpıcı hale getirilecek.
-Çalışmaları esnasında sık sık arkadaşlarıyla konu üzerinde paylaşım yapmalarını sağlanacak.
-Listeleme, defter tutma, etiketleme çalışmalarının daha düzenli olarak devam etmesini sağlayacaktır.
Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri
- Proje öncesinde, öğrenci velilerinin ilgilerini çekebilmek için velilere hitaben bir broşür hazırlayıp gönderilecek. Sınıfta, öğrencilere proje tabanlı eğitim hakkında bilgi vermek için bir sunu hazırlanacak ve öğrencilerle paylaşılacak. Okul duvar gazetesi hazırlayıp diğer öğrencilerin projeye dikkatini çekilecek.
- Öğrencilere proje boyunca rehberlik edecek materyal örnekleri sununulacak. Bu sunu oluşturduğumuz blog’da paylaşılacak. Blog sayesinde öğrenciler hem proje boyunca karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili hem arkadaşlarına hem de öğretmenine soru sorup cevap verebilecek, çalışmalarının hangi aşamada olduğunu tuttuğu günlük sayesinde takip edebilecek,
- Proje esnasında e-posta, msn ve blog kullanacak.
- Proje konusunda öğrencinin dikkatini çekmek için sorular sorulacak.
- Kendinizin, ailenizin ve arkadaşlarınızın günlük hayatlarını inceleyin. Demokratik olmayan uygulamalar nelerdir? Size verilen konu özetine çalışın.
- Proje esnasında, size yöneltilmiş olan temel, ünite ve içerik sorularının üstünde yoğunlaşın.
- Gruplarınızı oluşturun ve arkadaşlarınızla soruları tartışın.
- Akran geri bildirim formunu hazırlayın ve arkadaşlarınızın verdiği cevapları bunlara yazın.
- Proje esnasında yapacaklarınızı arkadaşlarınızla tartışın ve not alın.
- Grupta görev dağılımı yapın ve herkesin katılımını sağlayın. : Sunu, wiki, blog, broşür, …gibi. Daha neler eklenebilir ?
- Projenin başından sonuna kadar yaptıklarınızı bir günlüğe kaydedin.
- PROJE DENETİM LİSTESİ hem öğrenci hem öğretmen tarafından tutulacak.
- Öz değerlendirme ve öz yönelim değerlendirme formları yardımıyla öğrenci proje boyunca gerçekleştireceği aşamayı görecektir.

Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek
Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci Resim çekmek yada pano hazırlamak gibi daha eğlenceli ve kolay görevler verilebilir.
Grup içinde görevlendirme verilerek kendilerini üretken görmeleri sağlanabilir.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci Çalışmaların biraz daha kısıtlanabilir. Bazıların geniş zamanda kullanacağımız fiillerle ilgili küçük bir sözlük yapmalarını isteyebiliriz.
Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci Bu tür öğrencileri biraz daha serbest bırakıp daha detaylı çalışma yapmalarına fırsat verilebilir. Örneğin; film çekimi, konuyla ilgili anket düzenleme ve bunu uygulama, sınıf önünde çalışmalarını bir dialog halinde sunma gibi.
Arkadaşlarının öğrenme süreçlerine yardımcı olabilirler.
Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler
Teknoloji -Donanım
Fotoğraf Makinası
Bilgisayarlar
Digital Foto. Makinası
DVD Oynatıcı
İnternet Bağlantısı
Teknoloji-Yazılım
İşlem Tablosu
E-posta
Web sayfası (kullanımı)
Basılı Malzemeler Tevfik ÜÇBAŞ,Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı, Fil yay.İstanbul,2009
Prof.Dr. Suna KİLİ-Prof.Dr.A: Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türk Anayasa Metinleri 8Sened-i İttifaktan Günümüze, İstanbul, 2000
Sarf Malzemeleri Kalem, silgi, defter, Yazıcı kartuşu, Kağıt,
İnternet Kaynakları http://www.tbmm.gov.tr/Anayasa.htm
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/53-73.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/333-348.pdf
Diğer Kaynaklar Aile bireyleri, diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler, toplum üyeleri vb.

26 Ekim 2009 Pazartesi

öpts demokrasi ve insan hakları ünitesi ile ilgili

TEMEL SORU
Bir başkasına ne kadar tahammül edebiliriz? (yasin)
HER ZAMAN ÇOĞUNLUĞUN DEDİĞİ Mİ OLMALI ? (Vedat hoca)
YERKÜREMİZ NE ZAMAN HUZUR BULACAK? (ufuk hoca)
ÜNİTE SORUSU
Kendimi nasıl ifade edebilirim? Düşüncelerimi söylememem için bir neden var mıdır?
TOPLUMSAL YAŞAMDA DÜZENİN SAĞLANMASI NEDEN GEREKLİDİR ?
İNSANLAR YÖNETİLMEK ZORUNDA MIDIR?
İÇERİK SORUSU
İnsanlar birlikte ve sorunsuz yaşayabilirler mi? Demokrasi bu soruya cevap verebilir mi?
SANAYİ DEVRİMİ VE ONUN GETİRDİĞİ SÖZDE ZENGİNLEŞME İNSANLARI İLGİLENDİREN HANGİ SOYUT KAVRAMLARIN GELİŞİMİNE ETKİ ETMİŞTİR ?
iNSANLAR KENDİLERİNİ YÖNETİRLERKEN TOPLUMLARINDAKİ TÜM GRUPLARIN MUTLULUĞUNU SAĞLAYABİLİRLER Mİ?

demokrasi grubu

YÖNETİM VE YAŞAM BİÇİMİ OLARAK DEMOKRASİA. Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve Demokrasi KavramıB. Demokrasinin İlke ve Kurumları1. Seçimler ve Temsil2. Siyasal Partiler3. Çoğulculuk ve Katılım4. Hukukun ÜstünlüğüC. Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve İnsan HaklarıD. Demokratik Yönetimlerde İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesinde KarşılaşılanSorunlar

E. Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

Ben bu ders ilişkkin bir kaç etkinlik tasarladım. Bizim grup ile bunları paylaşmak istiyorum. Bunlar:

1. Temsili demokrasi konusunda Türkiye’deki şeçim sistemini inceleyip Temsili Demokrasinin nasıl işlediğini anlayabilirler.2. Halka referandum ile sorulabilecek sorular hazırlayıp yarı doğrudan demokrasinin nasıl uygulandığını öğrenebilirler.3. 1215 Tarihli Magna Carta’nın maddelerini yazıp bu maddelerin anlaşılmasını sağlayacak sorular oluşturabilirler.4. Amerika’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazanması sürecinde Virginia’da hazırlanan Virginia Haklar Bildirgesi’nin maddelerini araştırıp sorgulayabilirler.5. Mel Gibson’ın oynadığı Vatansever isimli filmden alıntılar yapılarak bir sunu hazırlanır ve Amerikan bağımsızlık Savaşındaki hak istekleri sergilenebilir.6. Siyasi partilerin programları hakkında farklılıkların ve benzerliklerin gösterildiği bir çalışma yapışabilir.7. Sınıfta ya da bir sunum içerinde oy kullanmanın esasları anlatılabilir veya Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerden önce televizyonlarda yayınlanmasını sağladığı oy kullanma esaslarının anlatıldığı video gösterimi temin edilip kullanılabilir.8. Öğrencilerce Tanzimat Fermanı’nın yayınlanma koşulların anlatan bir sunu hazırlanabilir veya bir drama sergilenebilir.9. Birinci Meşrutiyet’in ilanından sonra açılan Meclis-i Mebusan’ın milletvekillerinin etnik yapısı araştırılıp, Osmanlı Devleti’nden ayrılma isteklerinin yoğunlaştığı bir dönemde demokrasinin yerleşmesinin imkansız derecede zor olacağı öğretilebilir.

10. Ömer Seyfettin’in Efruz Bey isimli hikayesinde İkinci Meşrutiyetin ilanının nasıl sevinç yarattığı karikatürize resimlerin bulunduğu bir sunu ile açıklanabilir.

20 Ekim 2009 Salı